วิชาระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยง (1-2563)

เอกสารประกอบการสอนวิชา EN2062304 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยง
คำอธิบายรายวิชา [ดาวน์โหลด]

เพิ่มเติม

วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1-2562)

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา Computer Programming
คำอธิบายรายวิชา [กำลังปรับปรุง]

วิชาการฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (1-2562)

เอกสารประกอบวิชา การฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
คำอธิบายรายวิชา [กำลังปรับปรุง]

Internet of Things คืออะไร ????

Internet of Things  คือ สภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ มีการถ่ายโอนข้อมูลร่วมกันผ่านเครือข่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับคอมพิวเตอร์  ซึ่ง Internet of Things พัฒนามาจากเทคโนโลยีไร้สาย (wireless technology) ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (micro-electromechanical systems : MEMS) และอินเทอร์เน็ต ซึ่งคำว่า Things ใน Internet of Things นั้น หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่อ้างอิงได้ด้วยเลขไอพี (IP address) และมีความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันได้ผ่านเครือข่าย สรุปให้เข้าใจง่ายๆ Internet of Things ก็คือ เทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นั่นเอง

อ้างอิงข้อมูลจาก : http://oho.ipst.ac.th/internet-of-things/

Expect

Expect is a tool for automating interactive applications. Expect was constructed using Tcl, a language library designed to be embedded into applications.

Example code :

# Assume $remote_server, $my_user_id, $my_password, and $my_command were read in earlier
# in the script.
# Open a telnet session to a remote server, and wait for a username prompt.
spawn telnet $remote_server
expect "username:"
# Send the username, and then wait for a password prompt.
send "$my_user_id\r"
expect "password:"
# Send the password, and then wait for a shell prompt.
send "$my_password\r"

Reference : https://en.wikipedia.org/wiki/Expect