Monthly Archives: November 2018

วิชาระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยง

เอกสารประกอบการสอนวิชา EN2062304 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยง
คำอธิบายรายวิชา [ดาวน์โหลด]

เพิ่มเติม

วิชาปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2-2561)

เอกสารประกอบการสอนวิชา ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา [ดาวน์โหลด]

วิชา Computer Programming (2-2561)

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา Computer Programming
หนังสืออ่านประกอบ “คู่มืออบรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#” [ดาวน์โหลด]
คำอธิบายรายวิชา [กำลังปรับปรุง]

วิชาวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2-2561)

เอกสารประกอบวิชา วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา [ดาวน์โหลด]