Monthly Archives: November 2018

เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยง

เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยง
คำอธิบายรายวิชา [ดาวน์โหลด]

เพิ่มเติม

เอกสารประกอบการสอนวิชา ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2-2561)

เอกสารประกอบการสอนวิชา ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา [ดาวน์โหลด]

เอกสารประกอบการสอนวิชา Computer Programming (2-2561)

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา Computer Programming
หนังสืออ่านประกอบ “คู่มืออบรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#” [ดาวน์โหลด]
คำอธิบายรายวิชา [กำลังปรับปรุง]

เอกสารประกอบการสอนวิชา วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2-2561)

เอกสารประกอบวิชา วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา [ดาวน์โหลด]